Fredrik Persson (BusinessEurope): ‘’We urgently need a game-changing solution at EU level to effectively lower the energy bill for businesses and households’’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
26-01-2023

Kantoor Brussel van MKB-Nederland en VNO-NCW heeft Fredrik Persson, voorzitter van BusinessEurope, gevraagd om een korte vooruitblik te geven op het Zweedse voorzitterschap van de Raad. Onderstaand is zowel de Nederlandse vertaling als het origineel weergegeven.

 

Nederlandse vertaling:

Energie. We hebben dringend behoefte aan een oplossing op EU-niveau om de energierekening voor bedrijven en huishoudens effectief te verlagen en ervoor te zorgen dat Europa een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft. Er moet meer worden gedaan om de energievoorziening in Europa te vergroten, het externe contact met leveranciers verder te intensiveren en zo snel mogelijk extra capaciteit op het gebied van hernieuwbare energie, kernenergie, koolstofarme energie en aardgas in Europa in te zetten. Alle opties om de energieproductie te vergemakkelijken moeten worden overwogen, inclusief tijdelijke wetsaanpassingen. Het versterken van het concurrentievermogen van Europa en tegelijkertijd het veiligstellen van de groene transformatie moet het overkoepelende kernprincipe zijn van de (aankomende) hervorming van het ontwerp van de EU-elektriciteitsmarkt.

 

Handel. We hebben meer handel nodig om ons concurrentievermogen en marktleiderschap te behouden. We rekenen op het Zweedse voorzitterschap om te werken aan het verlagen van de kosten van zakendoen met onze trans-Atlantische partner via de EU-VS Handels- en Technologieraad. De EU moet met de VS blijven overleggen over manieren om de negatieve gevolgen van de discriminerende bepalingen van de IRA voor de Europese belangen te verzachten. We roepen het Zweedse voorzitterschap ook op om de ratificatie van gesloten handelsovereenkomsten zoals met Mercosur en Chili te bevorderen, evenals de sluiting van nieuwe overeenkomsten (bijvoorbeeld met Australië en India) en om de goedkeuring van de verordening inzake de bescherming tegen economische dwang door derde landen.

 

Administratieve lasten  voor bedrijven verminderen. Europese bedrijven hebben dringend minder administratieve lasten nodig. De huidige crisis vergroot de risico's van de de-industrialisering van Europa dramatisch, waarbij veel bedrijven hun productie geheel of gedeeltelijk naar buiten Europa verplaatsen. Om de werkgelegenheid te verbeteren, moeten we onze industriële basis versterken. Betere regelgeving, lastenverlichting voor bedrijven en beoordeling van beleidseffecten zijn belangrijker dan ooit. We hebben een sterkere cultuur van 'beter reguleren' nodig, minder reguleren. Het behoud van het concurrentievermogen van zowel het mkb als grotere ondernemingen moet een belangrijke overweging zijn. We rekenen op het Zweedse voorzitterschap om de krachten te bundelen met de Commissie en het Europees Parlement om de wetgevingslasten voor bedrijven te verlichten en ervoor te zorgen dat de belofte om een ​​'concurrentievermogen check' in te stellen voor alle beleids- en wetgevingsinitiatieven wordt nagekomen.

 

Originele tekst:

Energy. We urgently need a game-changing solution at EU level to effectively lower the energy bill for businesses and households and ensure that Europe remains an attractive business location. More needs to be done to increase energy supplies in Europe, further intensifying the external outreach to suppliers and deploying additional renewable, nuclear, low-carbon energy, and natural gas capacities in Europe as soon as possible. All options to ease energy production should be considered, including temporary legislative adaptations or implementation moratoria. Strengthening the competitiveness of Europe while securing the green transformation must be the overarching core principle of the upcoming reform of the EU electricity market design.

 

Trade. We need more trade to sustain our competitiveness and market leadership We count on the Swedish presidency to work on reducing costs of doing business across the Atlantic through the EU-U.S. Trade and Technology Council. The EU needs to continue to discuss with the US ways of mitigating the negative impact of the discriminatory provisions of the IRA on European interests. We also call on the Swedish presidency to promote the ratification of concluded trade agreements such as with Mercosur and Chile, as well as the conclusion of new agreements (for example with Australia and India) and to complete the adoption of the regulation on the protection from economic coercion by third countries.

 

Creating regulatory breathing space for companies. European companies urgently need regulatory breathing space. The current crisis is dramatically exacerbating the risks of Europe’s deindustrialisation, with many companies relocating partially or totally their production outside Europe. Improving employment requires to strengthen our industrial base. Better regulation, reduction of burdens on businesses and assessment of policy impacts are more important than ever. We need a stronger ‘better regulation’ culture, regulate less. Retaining competitiveness of both SMEs and larger enterprises should be a key consideration. We count on the Swedish Presidency to join forces with the Commission and the European Parliament to ease the legislative burdens for companies, ensuring that the promise to establish a ‘competitiveness check’ for all the policy and legislative initiatives is delivered.

 

Fredrik Persson

Voorzitter BusinessEurope

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.