Sociale dialoog wordt versterkt

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-02-2023

De Commissie Juncker lanceerde in 2016 een revival van de sociale dialoog. De sociale dialoog omvat onderhandelingen, raadplegingen, gezamenlijke acties, besprekingen en informatie-uitwisselingen waarbij werkgevers en werknemers betrokken zijn. Deze dialoog moest een centrale plaats innemen in de economische ontwikkeling. Lidstaten met een goed functionerende sociale dialoog presteren sociaaleconomisch beter. De Commissie Von der Leyen signaleert nu, dat de sociale dialoog in een aantal lidstaten onder druk staat. Zij heeft daarom een voorstel gedaan om de sociale dialoog te versterken.

 

De Europese Commissie meet het niet goed functioneren van de sociale dialoog af aan de daling van het aantal werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt. Verder zijn werknemers in nieuwe vormen van werk minder goed vertegenwoordigd. Eén van die voorstellen is om sociale partners vaker uit te nodigen voor tripartiet overleg. Verder zal in elke dienst van de Europese Commissie een sociale dialoog coördinator worden aangesteld. De Commissie roept sociale partners op tot collectief onderhandelen en het sluiten van meer overeenkomsten met elkaar. Op verzoek zal de Commissie administratieve ondersteuning en juridisch advies verlenen. Daarnaast zal de Commissie in samenwerking met sociale partners een onderzoeksnetwerk opzetten om financiële en technische hulp effectiever te maken. Wat betreft de Europese sociale dialoog zal de Europese Commissie aan sociale partners vragen om meer zichtbaarheid en kenbaarheid te geven aan de uitkomsten van hun afspraken. Tenslotte zal de Commissie doorgaan met het internationaal promoten en bevorderen van de sociale dialoog en vraagt zij aan de sociale partners om datzelfde te doen.

 

In aanvulling hierop kondigt de Europese Commissie een voorstel voor een raadsaanbeveling aan. Die raadsaanbeveling heeft als doel lidstaten op te roepen om te zorgen voor een gunstig klimaat voor sociale dialoog op alle niveaus. Collectieve onderhandelingen moeten worden bevorderd en het recht op vrijheid van vereniging en onderhandeling moeten worden geëerbiedigd.

 

Belangrijk om te onderkennen is, dat collectieve onderhandelingen niet alleen plaatsvinden op centraal niveau, maar ook op sectoraal en ondernemingsniveau. We moeten er eveneens voor waken, dat er weer nieuwe rapportageverplichtingen worden ingevoerd, zoals die nu reeds gelden voor de ILO-verdragen en voor de richtlijn toereikende minimumlonen in de EU.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.