Corona & handel en economie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

 

De impact van COVID-19 op internationale handel is groot. Ondernemingen, Corporates en de vele internationaal opererende MKB-bedrijven, hebben de afgelopen maanden te maken gehad met allerlei maatregelen aan de grenzen, zowel binnen als buiten de Europese Unie. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn daarom continu met de overheid in gesprek om ervoor te zorgen dat internationaal opererende bedrijven en branches zo goed mogelijk door de coronacrisis kunnen komen. Dat is niet alleen belangrijk omdat de Nederlandse economie afhankelijk is van handel, maar ook omdat Nederlandse bedrijven afhankelijk zijn van leveringen uit het buitenland.  

 

Op deze pagina vindt u een aantal praktische handvatten vanuit overheid en bedrijfsleven voor ondernemers om internationale handel in deze tijd zo goed mogelijk te kunnen voortzetten. Meer over onze standpunten ten aanzien van buitenlandse handel vindt u op onze pagina over buitenlandse handel. 

 

Interne markt EU: vrij verkeer goederen en personen

Tijdens de eerste corona golf stonden ondernemers binnen de EU voor gesloten grenzen en kregen zij te maken met allerhande maatregelen die het vrije verkeer van personen en goederen binnen de EU beperkten of verhinderden. Hoewel het vrije verkeer ondertussen grotendeels hersteld is, ervaren ondernemers op lokaal niveau soms nog steeds belemmeringen. Samen met andere private en publieke partijen probeert MKB-Nederland en VNO-NCW deze knelpunten aan te pakken. 

 

Welke reisrestricties gelden er voor arbeidsmigranten?

Arbeidsmigranten afkomstig uit EU-lidstaten, Zwitserland, IJsland of Noorwegen kunnen in Nederland (blijven) werken. Sinds 1 juli 2020 is voor de ‘eerste categorie landen het EU-inreisverbod opgeheven. Tegelijkertijd geldt voor de ‘tweede categorie landen dat niet-noodzakelijk reisverkeer naar de EU nog steeds niet is toegestaan. China is hierin een uitzondering, waar het inreisverbod alleen op voorwaarde van wederkerigheid opgeheven wordt. Meer informatie over de reisrestricties die gelden voor Nederland hier.

 

Verruiming exportkredietverzekering wegens de coronacrisis

Het Rijk heeft sinds 26 maart jl. de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen verruimd. Dit naar aanleiding van een oproep door een consortium van bedrijven met de steun van VNO-NCW en MKB-Nederland om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen. Meer informatie is te vinden op

 

Het Rijk heeft sinds 26 maart jl. de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen verruimd. Dit naar aanleiding van een oproep door een consortium van bedrijven met de steun van MKB-Nederland en VNO-NCW  om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen. Meer informatie is te vinden op de website van Atradius Dutch State Business.

 

Invoerrechten later betalen? Dat kan

De Douane heeft inmiddels toegezegd dat uitstel van betaling van invoerrechten mogelijk is. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Douane.

 

Hoe ziet de handel er komend jaar uit?

Alle exportbevorderende activiteiten hebben gedurende het eerste halfjaar van 2020 tijdelijk stil gestaan. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben daarom – samen met onder meer de overheid – een nieuwe prioritering opgesteld van de belangrijkste exportmarkten die nu tijdens en na de crisis van belang zijn. Om de handel met deze landen te versterken in tijden van COVID-19 worden er nieuwe vormen van handelsbevorderende activiteiten geïntroduceerd, zoals digitale handelsmissies en digitale beurzen. Zie voor het overzicht de kalender van NLinBusiness, RVO, of op onze eigen websites.

 

Wat is in het algemeen de aanpak van MKB-Nederland en VNO-NCW als het gaat om de coronacrisis?

De corona-aanpak van het kabinet is erop gericht om de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen te beschermen. Tegelijkertijd wil het kabinet de economie zo min mogelijk schaden. MKB-Nederland en VNO-NCW steunen deze uitgangspunten en zijn voortdurend in overleg met het kabinet over de beste aanpak.

 

Meepraten over maatregelen

Door onze contacten met de overheid, zorgen we ervoor dat we meepraten over de maatregelen. De nauwe samenwerking tussen de overheid, de ondernemingsorganisaties en de vakbeweging heeft al drie omvangrijke en waardevolle steunpakketten opgeleverd, met maatregelen zoals de NOW, de TOZO en de TVL, met belastinguitstel en met financieringsregelingen. Deze regelingen zijn niet perfect en daarom dragen we voortdurend suggesties aan bij de overheid tot verbetering. Veel daarvan zijn ook daadwerkelijk overgenomen.

 

Basisregels en protocollen

Het coronavirus is een nieuw virus waartegen in het verleden nog geen resistentie is opgebouwd. Om te voorkomen dat téveel mensen tegelijk opgenomen worden in het ziekenhuis, moet het virus zoveel mogelijk teruggedrongen worden. Daarvoor gelden een aantal basisregels voor iedereen, die ieder voor zich de verspreiding van het virus enigszins tegengaan. Hoe beter dat lukt, hoe minder ingrijpend de maatregelen zijn die moeten worden genomen. Daarom steunen MKB-Nederland en VNO-NCW deze basisregels en werken we samen met brancheorganisaties en de overheid om deze verder uit te werken in protocollen.

 

Economische gevolgen

Doordat in Nederland in het voorjaar is gekozen voor een ‘intelligente’ lockdown met minder vergaande maatregelen dan in andere landen (niet alle winkels dicht bijvoorbeeld), is de economische terugslag tot nu toe geringer geweest dan in veel andere landen. Wat niet wil zeggen dat de gevolgen voor individuele bedrijven en specifieke sectoren niet alsnog dramatisch zijn. Ook daarvoor proberen we oplossingen te verzinnen en aandacht te krijgen bij de politiek. 

 

Investerend uit de crisis

Daarnaast willen we voorkomen dat de economie nog jarenlang last houdt van deze pandemie. Alleen door bedrijven de ruimte te geven om weer te investeren in de toekomst, bijvoorbeeld met de door ons voorgestelde baangerelateerde investeringskorting, creëren we nieuwe kansen en nieuwe werkgelegenheid. De overheid gaat ook zelf bijdragen door geld beschikbaar te stellen voor grootschalige projecten die Nederland klaarstomen voor de toekomst. Dit doet het kabinet onder meer met het Groeifonds. Investerend de crisis uit is daarom het motto van MKB-Nederland en VNO-NCW en inmiddels ook van het kabinet.

 

Beleid kritisch volgen

Ook in de komende maanden zullen MKB-Nederland en VNO-NCW de politieke discussie, alle nieuwe overheidsmaatregelen en wetgeving en de ontwikkelingen rond het testbeleid kritisch blijven volgen. Juist omdat de ontwikkelingen zo snel gaan en er vaak snel gehandeld moet worden, blijven we zowel voor als achter de schermen in gesprek.

Overzicht informatie voor ondernemers en Q&A's

Juiste en up to date informatievoorziening in tijden van deze Coronacrisis, is voor de ondernemer en bedrijven cruciaal is.MKB-Nederland en VNO-NCW zijn daarom in gesprek met de overheid hoe deze berichtgeving proactiever en actueler kan worden gemaakt, en een groter bereik krijgt. Onderstaand vindt u een overzichtspagina met daarop verwijzingen naar bestaande kanalen als overheidswebsites, pagina's van brancheorganisaties en andere hulpmiddelen specifiek gericht op het verder helpen van de ondernemer in tijden van corona. Wij adviseren u om in ieder geval de websites van de RVO en van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten te houden. Op de website van het RVO vindt u informatie over het corona virus en internationaal zaken doen en aanpassingen van financieringsregelingen. De website van het ministerie van Buitenlandse Zaken informeert u over het reisadvies per land 

 

Ga voor een overzicht van alle vragen en antwoorden over de aanvullende maatregelen van 28 september naar onze Q&A-pagina.

 

 
Lees meer