Corona & financiering: TOGS, TVL, BMKB

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

De coronacrisis leidt voor veel bedrijven tot liquiditeitsproblemen. Bijvoorbeeld bij ondernemers die getroffen worden door corona maatregelen van de overheid zoals de sluiting van onder meer de horeca, kapperszaken en schoonheidssalons, of bij bedrijven die getroffen worden door vraaguitval of toeleveringsproblemen. Nieuwe maatregelen om de toegang van ondernemingen tot (nood)kredieten te verruimen zijn daarom onderdeel van het noodpakket van de overheid. Ook is er een regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze is inmiddels vervangen door de TVL.

Bekijk ook onze webinars over de TOGS en BMKB-C op ons Vimeokanaal. 

 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) 

Bedrijven die rechtstreeks getroffen worden door de corona maatregelen van het kabinet in de coronacrisis ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om hun vaste lasten (huur en leasekosten, energierekening etc.) te kunnen betalen. Deze kabinetsregel, eerder bekend als Noodloket, kan door ondernemers uit een aantal specifieke sectoren worden aangevraagd. Sectoren die in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen.

 

Locaties buiten de woning

Het gaat hierbij om locaties buiten de woning met uitzondering van eet- en drinkgelegenheden zoals cafés waar de eigenaar, huurder, pachter boven woont. Ook ondernemers in de non-food detailhandel, zoals kleding- en schoenenwinkels, komen alsnog in aanmerking voor de tegemoetkoming, heeft het ministerie van EZK besloten na kritiek van onder meer MKB-Nederland en VNO-NCW. Vanaf 30 maart kunnen ook zij gebruik maken van TOGS. Voor meer informatie kunt u terecht op deze pagina van de Rijksoverheid over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. Bekijk onze webinar over de TOGS.

 

Aanvragen TOGS en meldpunt RVO

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

 

Ontbrekende SBI-codes

Wij krijgen veel signalen binnen dat er SBI-codes ontbreken in de vastgestelde lijst. Het systeem van SBI-codes lijkt niet goed toepasbaar, veel ondernemers vallen onterecht buiten de boot. Zij vallen net weer onder een andere code in het KvK-register, en lopen daarom de 4000 euro mis. Zo zitten de ondernemers voor poppodia en festivals wel in 30 verschillende SBI-codes; waardoor velen buiten de regeling vallen. Codes die volgens u onterecht buiten de regeling vallen kunt u doorgeven aan een meldpunt van RVO zodat deze worden voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op de website van RVO is inmiddels een formulier beschikbaar waar ondernemers zich kunnen melden als hun SBI-code ontbreekt in de lijst

Op 8 april heeft het kabinet voor de tweede keer besloten om de regeling aanzienlijk uit te breiden naar vele andere sectoren. Hiervoor trekt het kabinet 1 miljard euro extra uit. Zo zijn bijvoorbeeld kleinere winkeliers in food, dienstverlening zoals taxi’s, tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of evenementen toegevoegd. Zij kwamen eerder niet in aanmerking voor de gift van 4.000 euro omdat zij niet onder de juiste SBI-code in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan. Ook geldt de regeling nu voor ondernemers die een onderneming vanuit hun woonadres drijven. Zij kunnen uiterlijk 15 april terecht bij RVO. Ondernemers die onder de verkeerde code in het Handelsregister staan, kunnen ook een verzoek indienen. Daar wordt met redelijkheid naar gekeken. Helaas blijft het kabinet wel vasthouden aan het systeem op basis van SBI-codes, waardoor nog steeds ondernemers buiten de boot kunnen vallen.

 

Voor veel ondernemers nog geen soelaas

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland helpt de nieuwe eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro kleine ondernemers om de eerste nood te lenigen, maar geldt dit, ondanks de uitbreiding naar non-food detailhandel, nog niet voor iedereen. Zo zijn er diverse sectoren die niet in aanmerking komen, maar met hetzelfde probleem zitten. Daarom zou de regeling ook moeten gelden voor bijvoorbeeld taxiondernemers waarvan het vervoer nagenoeg is opgedroogd door de 1,5 meter maatregel. Ook evenementbedrijven (tentverhuur, etc) en standbouwers zijn de dupe door het afblazen van alle beurzen en dergelijke, net als bijvoorbeeld beveiligers en ondernemers met een touringcar. Maar ook private opleiders en ondernemers met een dierenpensioen en bijvoorbeeld kleine toeleveranciers aan de horeca of kleine stomerijen.

 

Hogere vaste lasten

Ook zijn er veel bedrijven die veel hogere vaste lasten hebben, waardoor het bedrag van 4.000 euro waarschijnlijk weinig soelaas biedt. In landen als Denemarken worden bijvoorbeeld alle ondernemers gecompenseerd voor hun vaste lasten indien hun omzet is weggevallen. Tot slot komen veel ondernemers met een bedrijf aan huis niet in aanmerking terwijl ook zij te maken kunnen hebben met vaste lasten. Hierover blijven VNO-NCW en MKB-Nederland met het kabinet in gesprek. 

 

 

TVL vervangt TOGS per 1 juni

Voor de periode juni, juli, augustus en september wordt de bestaande regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Die is bestemd voor mkb-bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Een bedrijf krijgt maximaal 50.000 euro ter compensatie van (een deel van) de vaste lasten, zoals huur, onderhoud, verzekeringen en leasecontracten. Aanvragen kunnen vanaf 30 juni worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt van 1 juni tot en met 30 september 2020. Bedrijven die van de TOGS-regeling gebruik maakten, kunnen ook de TVL aanvragen. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn van mening dat nog te veel bedrijven – vooral grotere mkb- en familiebedrijven – buiten de boot vallen bij deze regeling. De maximum vergoeding is niet toereikend of bedrijven vallen ten onrechte buiten de SBI-codes. Ook zou de TVL niet mee moeten tellen als omzet in de NOW.

 

Verlenging TVL: nieuwe regels voor de periode van oktober 2020 tot juli 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de regeling die sinds 1 juni in de plaats is gekomen voor de TOGS, is bestemd voor mkb-bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Deze bedrijven kunnen compensatie krijgen voor een deel van de vast lasten, zoals huur, onderhoud, verzekeringen en leasecontracten. Deze tegemoetkoming wordt met negen maanden verlengd en gaat per 1 oktober omhoog van maximaal 50.000 euro per drie maanden naar maximaal 90.000 euro per drie maanden.

 

Omzetdervingsgrens gaat omhoog

Vanaf 1 januari worden de voorwaarden voor de TVL aangescherpt door de omzetdervingsgrens te verhogen naar 40 procent. Vanaf 1 april tot en met 30 juni wordt de grens op 45 procent gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt 50 procent.

 

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de versoepeling van de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Met de maatregelen kunnen mkb-bedrijven makkelijker geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De ondernemingsorganisaties drongen aan op deze maatregel om te voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Inmiddels is de verruiming van de BKMB-regeling ook opengesteld voor een bredere groep van non-bancaire financiers. 

 

Voorwaarden versoepeld

Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier - met name banken - niet genoeg zekerheden kan bieden. Financiers kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven meer geld kunnen lenen dan ze anders op basis van het onderpand zouden krijgen. Binnen de huidige regeling staat de overheid borg voor 50 procent van het geleende bedrag, maar dat percentage wordt nu verhoogd naar 75 procent. Ook een aantal andere voorwaarden in de BMKB worden versoepeld. De regeling loopt nog door tot 1 april 2021. Op Ondernemersplein en bij de RVO staat meer informatie over de BMKB.

 

 

 

Krediet voor startups

Startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven hebben vaak geen bankrelatie. Daarom heeft het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gevraagd kredieten te gaan verstrekken aan deze groep. Daar is in eerste instantie 100 miljoen euro voor beschikbaar. 

 

De Corona Overbruggingslening (COL) voor startups en scale-ups krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

 

Aandacht voor kleinere kredieten

De corona maatregelen vallen of staan wel bij snelle in- en uitvoering. We zien dat alle partijen daar keihard aan werken. Zo zijn bij de banken nu aparte BMKB-C loketten geopend. Hier kunt u de verschillende loketten zien. De BMKB-C wordt verlengd tot 1 april 2021. VNO-NCW en MKB-Nederland blijven permanent in overleg met EZK en de banken over de wijze waarop de BMKB wordt geïmplementeerd en de kredieten snel landen bij de ondernemer. Kleinere kredieten vragen daarbij extra aandacht. Daarvoor is inmiddels de Klein Krediet Coronaregeling geopend. 

Ook zou gekeken moeten worden of de MKB-toets voor de BMKB niet belemmerend werkt voor allerlei ondernemingen die in een holdingstructuur opereren. Tot slot wordt zijn voor land- en tuinbouwbedrijven in liquiditeitsproblemen de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) tijdelijk verruimd. Vragen en antwoorden over de BMKB vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid over de Borgstellingen MKB-kredieten

Bekijk onze webinar over de BMKB-C.

 

Qredits en GO-regeling

Verder wordt Qredits, dat op de Nederlandse markt een unieke positie heeft als verstrekker van microkredieten, in staat gesteld om de door de coronaproblematiek geraakte ondernemingen te ondersteunen. De resterende middelen uit de subsidie aan Qredits uit het eerste noodpakket worden ingezet voor aanvullend uitstel van de aflossingsverplichting met rentekorting van zes maanden voor ondernemers in het bestaande klantenbestand voor wie dit noodzakelijk is. Veelgestelde vragen vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid over Qredits.

 

GO-faciliteit per onderneming verhoogd

Ook zet het kabinet de GO-regeling in om ook middelgrote en grote bedrijven te ondersteunen die  problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Het garantiebudget wordt daarvoor verhoogd van 400 miljoen tot 10 miljard euro (waarbij een maximum garantiepercentage van 90 procent geldt voor het mkb en van 80 procent voor het grootbedrijf) en de maximale GO-faciliteit per onderneming wordt substantieel verhoogd van 50 miljoen naar 150 miljoen euro. Het gaat hier om een zeer risicovolle vorm van overbruggingsfinanciering. Wij pleiten ervoor de voortoets van RVO of versneld of achteraf uit te voeren. Ook zou zoveel mogelijk met bevoorschotting gewerkt moeten worden. Vragen en antwoorden over de GO-regeling vindt u ook op deze pagina over de Garantie Ondernemersfinanciering van de Rijksoverheid. De GO-C-regeling wordt verlengd tot 31 december 2020.

Bekijk ook de pagina www.coronacalculator.nl 

 

Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen

Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten, in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven.

 

Wat is in het algemeen de aanpak van MKB-Nederland en VNO-NCW als het gaat om de coronacrisis?

De corona-aanpak van het kabinet is erop gericht om de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen te beschermen. Tegelijkertijd wil het kabinet de economie zo min mogelijk schaden. MKB-Nederland en VNO-NCW steunen deze uitgangspunten en zijn voortdurend in overleg met het kabinet over de beste aanpak.

 

Meepraten over maatregelen

Door onze contacten met de overheid, zorgen we ervoor dat we meepraten over de maatregelen. De nauwe samenwerking tussen de overheid, de ondernemingsorganisaties en de vakbeweging heeft al drie omvangrijke en waardevolle steunpakketten opgeleverd, met maatregelen zoals de NOW, de TOZO en de TVL, met belastinguitstel en met financieringsregelingen. Deze regelingen zijn niet perfect en daarom dragen we voortdurend suggesties aan bij de overheid tot verbetering. Veel daarvan zijn ook daadwerkelijk overgenomen.

 

Basisregels en protocollen

Het coronavirus is een nieuw virus waartegen in het verleden nog geen resistentie is opgebouwd. Om te voorkomen dat téveel mensen tegelijk opgenomen worden in het ziekenhuis, moet het virus zoveel mogelijk teruggedrongen worden. Daarvoor gelden een aantal basisregels voor iedereen, die ieder voor zich de verspreiding van het virus enigszins tegengaan. Hoe beter dat lukt, hoe minder ingrijpend de maatregelen zijn die moeten worden genomen. Daarom steunen MKB-Nederland en VNO-NCW deze basisregels en werken we samen met brancheorganisaties en de overheid om deze verder uit te werken in protocollen.

 

Economische gevolgen

Doordat in Nederland in het voorjaar is gekozen voor een ‘intelligente’ lockdown met minder vergaande maatregelen dan in andere landen (niet alle winkels dicht bijvoorbeeld), is de economische terugslag tot nu toe geringer geweest dan in veel andere landen. Wat niet wil zeggen dat de gevolgen voor individuele bedrijven en specifieke sectoren niet alsnog dramatisch zijn. Ook daarvoor proberen we oplossingen te verzinnen en aandacht te krijgen bij de politiek. 

 

Investerend uit de crisis

Daarnaast willen we voorkomen dat de economie nog jarenlang last houdt van deze pandemie. Alleen door bedrijven de ruimte te geven om weer te investeren in de toekomst, bijvoorbeeld met de door ons voorgestelde baangerelateerde investeringskorting, creëren we nieuwe kansen en nieuwe werkgelegenheid. De overheid gaat ook zelf bijdragen door geld beschikbaar te stellen voor grootschalige projecten die Nederland klaarstomen voor de toekomst. Dit doet het kabinet onder meer met het Groeifonds. Investerend de crisis uit is daarom het motto van MKB-Nederland en VNO-NCW en inmiddels ook van het kabinet.

 

Beleid kritisch volgen

Ook in de komende maanden zullen MKB-Nederland en VNO-NCW de politieke discussie, alle nieuwe overheidsmaatregelen en wetgeving en de ontwikkelingen rond het testbeleid kritisch blijven volgen. Juist omdat de ontwikkelingen zo snel gaan en er vaak snel gehandeld moet worden, blijven we zowel voor als achter de schermen in gesprek.

 

Overzicht informatie en Q&A's

Op deze overzichtspagina vindt u alle informatiebronnen van de overheid en kennispartners over corona. Ga voor een overzicht van alle vragen en antwoorden over de aanvullende maatregelen van 28 september naar onze Q&A-pagina.

Lees meer